WAT TANK-yň hünärmen uly hünärmeni

20+ ýyllyk önümçilik tejribesi
Getirmäge taýýar 800m³GRP suw çüýşesi

Getirmäge taýýar 800m³GRP suw çüýşesi

AmmarSMC Fiberglass tankymyz, has ýokary SMC süýümli aýna tank tagtasyndan ýygnalan.Iýmit derejesindäki rezin ulanmak bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin suwuň hili gowy, arassa we hapalanmaz;Highokary güýç, ýeňil agram, poslama garşylyk, owadan görnüş, uzak hyzmat ömri, amatly tehniki dolandyryş we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir.

Süýümli aýna suw çüýşesi senagat we magdançylyk kärhanalarynda, kärhanalarda we edaralarda, ýaşaýyş jaýlarynda, myhmanhanalarda, restoranlarda we beýleki binalarda agyz suwy, suw arassalaýyş, ýangyn suwy we beýleki suw saklaýyş desgalarynda giňden ulanylýar.FRP suw çüýşesi SMC galypdan ýasalan plitalardan, möhürleýji materiallardan, metal gurluş böleklerinden we turba ulgamlaryndan ýerinde ýygnalýar.Dizaýn we gurluşyk üçin uly amatlylyk getiriň.

Adaty dizaýna laýyklykda umumy suw çüýşesi, ýörite suw çüýşesi ýörite dizaýna mätäç.0,125-1500 kub metrlik bak, ulanyjylaryň isleglerine görä ýygnalyp bilner.Asyl suw çüýşesini çalyşmak zerur bolsa, jaýy güýçli uýgunlaşdyrmak zerurlygy ýok.Developedörite işlenip düzülen möhür guşagy, möhürleme kemeri zäherli däl, suwa çydamly, elastik, ownuk hemişelik üýtgeşiklik, berk möhür.Suw çüýşesiniň umumy güýji ýokary, syzma ýok, deformasiýa ýok, aňsat tehniki hyzmat we düýpli abatlamak.

Biziň kompaniýamyz, ýokary temperatura, ýokary basyşly galyplary ulanyp, aýna süýümli berkidilen materiallary ulanyp, süýümli aýna suw çüýşelerini öndürýär.Tabagyň ululygy 1000 × 1000, 1000 × 500 we 500 × 500 standart tabak.

1. FRP suw çüýşesiniň ulanylyş aralygy

1) Adaty ýaşaýyş, söwda we ýaşaýyş jaýlary, ofis binalary, ýaşaýyş ýerleri, organlar, myhmanhanalar, mekdepler we beýleki durmuş, ot suwy.
2) Senagat we magdan kärhanalarynyň önümçiligi we içerki suw sarp edilişi.
3) Aýlanylýan suwuň dürli görnüşleri, sowadyjy suw, gyzgyn suw üpjünçiligi ulgamy suwy.
4) Kislota we esasy ätiýaçlyk.

2. FRP suw çüýşesiniň önüm aýratynlyklary

1, gowy material saýlamak: önümiň hilini üpjün etmek üçin içerki zawodlarda doýmadyk rezin we aýna süýüm ulanylýar.
2, üýtgeşik gurluş: ýörite möhür bilen, bolt birikmesiniň tutuş gurluşy, aňsat gurnama, mehaniki häsiýetleriň has ýerlikli bolmagy üçin suwuň syzmagy we möhürlenme hadysasy peýda bolmaz.
3, çalt gurluşyk: adaty galypdan ýasalan plastinka;Isleg boýunça ýygnamak, enjamlary götermegiň zerurlygy ýok.Şekil ulanyjynyň talaplary bolmaly, göwrümi ähli dizaýn talaplaryna laýyk bolup biler, gurnama sahypasynda aýratyn talaplar ýok, guty owadan
4, ýeňil agram: beton suw çüýşesiniň agramy we öz agramy 1: 1, SMC galyplaýjy suw çüýşesi 1: 0.1-0.2, şonuň üçin dizaýn işinde öz agramyny göz öňünde tutmak zerurlygy ýok, şonuň üçin atlandyrylýar ýeňil suw çüýşesi.
5, saglygy we daşky gurşawy goramak: suwotulary we gyzyl mör-möjekler ýok, suwuň ikinji derejeli hapalanmagyndan gaça duruň, suwy arassa saklaň.
6. Arassalamagy azaltmak: saglyk komissiýasynyň talaplaryna laýyklykda ýylda bir gezek arassalanyp, arassalama çykdajylaryny ep-esli azaldar

3. FRP suw çüýşesini saýlamak boýunça gollanma

1) FRP suw çüýşesi adaty plastinka kombinasiýasyny kabul edýär, adaty tabakda 1000 × 1000, 1000 × 500 we 500 × 500 üç görnüş bar.
2) Suw çüýşesiniň uzynlygy, ini we beýikligi 500 bazada saýlanýar.
3) Suw çüýşesiniň esasy çyzgysy (üpjün edip bileris):


Iş wagty: Noýabr-04-2022