WAT TANK-yň hünärmen uly hünärmeni

20+ ýyllyk önümçilik tejribesi
Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz, ösüşi we önümçiligi birleşdirýän WATER TANK-yň hünärmen uly göwrümli öndürijisidir.Biz ýokary derejeli polat suw çüýşesi, diň stendi, GRP / FRP / SMC / süýümli aýna plastmassa suw çüýşesi, poslamaýan polat 304/316 suw çüýşesi, gyzgyn çümdürilen galvanizli polat suw çüýşesi, ýerasty suw çüýşesi, izolýasiýa ýaly dürli görnüşli suw çüýşelerini öndürýäris. suw çüýşesi, dizel baky, balyk ösdürip ýetişdirmek üçin tank we ş.m. Biziň kompaniýamyz 1999-njy ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynyň Dezhou şäheriniň Günorta Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşýär we şu ýyllaryň dowamynda biz suw tankyny öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris. önümleri.Qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen önümlerimiziň hemmesi dünýäniň dürli bazarlarynda uly baha berilýär.

Bizde 8 önümçilik liniýasy, 200-den gowrak işgäri bar, ýyllyk satuw mukdary 15 000 000 ABŞ dollaryndan geçýär we häzirki wagtda önümçiligimiziň 80% -ini dünýä eksport edýär.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Mundan başga-da, Şandong welaýatynyň ISO9001 şahadatnamasyny, ILAC şahadatnamasyny, içimlik suw howpsuzlygy önümleriniň sanitariýa ygtyýarnamasyny we daşary ýurtdaky degişli synag edaralaryndan kär derejesini tassykladyk.

Üstünliklerimiz

Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyz netijesinde suw çüýşelerimiz 140-dan gowrak ýurda, Russiýa, Mongoliýa, Demirgazyk Koreýa, Günorta Koreýa, Bruneý, Wýetnam, Filippinler, Mýanma, ABŞ, Panama, Malaýziýa, Germaniýa, Fransiýa, Sudan, Günorta Sudan, Botswana, Müsür, Zambiýa, Tanzaniýa, Keniýa, Nigeriýa, Gwineýa, Cape Verde, Uganda, Birleşen Arap Emirlikleri, Yrak, Senegal, Päkistan, Palestina, Jibuti, Şri-Lanka, Maldiwler, Ysraýyl, Ispaniýa, Keramatly Winsent we Grenadinler, Liwan, Gana, Efiopiýa, Günorta Afrika, Zimbabwe, Oman, Yemenemen, Kanada, Awstraliýa we ş.m.

Içerki we halkara müşderiniň biragyzdan öwgüsini gazandy.

Biziň kompaniýamyz "ilki bilen müşderi, ilki bilen bütewilik, ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat" düşünjesine yzygiderli eýerýär.

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Gowy geljegi döretmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys!

hakda